NEWS资讯

文章分类:
不限 周易预测 面相预测 风水布局 星命术 手相算命 四柱八字
二级分类:
不限 五行分析 八字排盘 八字合婚 天干地支 八字知识
已选择:
四柱八字-八字知识 清空

三命通会之论六壬日壬寅时断

 六壬日壬寅时断  六壬日生时壬寅,水火相逢既济论;水木月通财禄贵,不通无救是常人。  壬日壬寅时,水火既济。壬用丙爲财,甲爲...

评论0 喜欢0 举报 # 三命通会

675

三命通会之论五行生克

 论五行生克  五行相生相剋,其理昭然。十干十二支、五运六气、岁月日时皆自此立,更相爲用,在天则爲气:寒、暑、燥、湿、风;在地则成形...

评论0 喜欢0 举报 # 三命通会 # 相克 # 生克

1015

三命通会之论六癸日庚申时断

 六癸日庚申时断  六癸日生时庚申,官星印旺在其支;柱中无己丙寅巳,自有荣华富贵时。  癸日庚申时,作专印合禄。癸以戊爲正官,...

评论0 喜欢0 举报 # 三命通会

693

三命通会之论六癸日癸丑时断

 六癸日癸丑时断  六癸日生时癸丑,支中暗鬼有刑伤;月通身旺防妻损,丑巳遥合贵异常。  癸日癸丑时,支得隐鬼。癸以己爲偏官,丑...

评论0 喜欢0 举报 # 三命通会

771

三命通会之论六癸日己未时断

 六癸日己未时断  六癸日生时癸未,鬼旺身衰福不齐;月气不通无救助,平常衣禄有相亏。  癸日己未时,鬼旺身衰。癸以己爲鬼,未上...

评论0 喜欢0 举报 # 三命通会

491

三命通会之论六癸日戊午时断

 六癸日戊午时断  六癸日生时戊午,化火临时帝旺乡;运喜东南木火地,爲官清正禄荣昌。  癸日戊午时,化气成火局,癸合戊化火,午...

评论0 喜欢0 举报 # 三命通会

627

三命通会之论六辛日己亥时断

 六辛日己亥时断  六辛日生时己亥,背禄剥官反破伤;如作飞天禄马贵,失时无合空忙忙。  辛日己亥时,飞禄合局。辛以丙爲官,亥上...

评论0 喜欢0 举报 # 三命通会

678

三命通会之论六壬日丁未时断

 六壬日丁未时断  六壬日生时丁未,夫化妻从格局奇;若是局中通水木,发财发福两相宜。  壬日丁未时,夫从妻化,壬合丁,未上同木...

评论0 喜欢0 举报 # 三命通会

878

三命通会之论六壬日庚子时断

 六壬日庚子时断  六壬日生时庚子,子上明庚暗损伤;火土月中仍主吉,不通凶狠只平常。  壬日庚子时,刃旺身强。壬以庚爲倒食,癸...

评论0 喜欢0 举报 # 三命通会

699

三命通会之论六癸日乙卯时断

 六癸日乙卯时断  六癸日生乙卯时,长生之地遇食神;衆无午酉兼辛巳,福寿双全禄位人。  癸日乙卯时,食神干旺。癸以乙爲学堂食神...

评论0 喜欢0 举报 # 三命通会

550

三命通会之论六壬日己酉时断

 六壬日己酉时断  六壬日生时己酉,明官暗印有扶持;月通身旺人清贵,犹恐恋花贪酒色。  壬日己酉时,败处逢生。壬水酉上沐浴,辛...

评论0 喜欢0 举报 # 三命通会

737

三命通会之论六癸日辛酉时断

 六癸日辛酉时断  六癸日生时辛酉,自身失地更何有;支中明暗被辛伤,无助利名终不就。  癸日辛酉时,明暗枭神。癸见辛爲倒食,酉...

评论0 喜欢0 举报 # 三命通会

706

三命通会之论六壬日辛丑时断

 六壬日辛丑时断  六壬日生时辛丑,下有官星上印绶;如通月气运西南,官印扶身人清秀。  壬日辛丑时,官印得位。壬以己爲官,辛爲...

评论0 喜欢0 举报 # 三命通会

510

千里命稿初充篇之天干克合

 干克  十干代表五行,分为两金、两木、两水、两火、两土。金克木,故庚辛克甲乙;木克土,故甲乙克戊己;土克水,故戊己克壬癸;水克火,...

评论0 喜欢0 举报 # 千里命稿 # 相克 # 地支

857

千里命稿初充篇之天干地支、阴阳生死

上辑四卷述焉未详,致从学诸君,或病简短,或竟质疑。特作补充篇,以济不逮。  天干  十干阴阳之异,不过阳刚阴柔,阳健阴顺。阳不甚...

评论0 喜欢0 举报 # 千里命稿 # 相克 # 地支 # 生克

695

三命通会之论六辛日丁酉时断

 六辛日丁酉时断  六辛日生时丁酉,鬼破禄无祸百端;倚托身强方断吉,月通制伏是偏官。  辛日丁酉时,火金持争。辛金酉上健旺,见...

评论0 喜欢0 举报 # 三命通会

664

三命通会之论六癸日丙辰时断

 六癸日丙辰时断  六癸日生时丙辰,偏官无气未爲贫;若无木气通其局,定是清高福禄人。  癸日丙辰时,身坐官库,癸用戊己爲官,辰...

评论0 喜欢0 举报 # 三命通会

780

三命通会之论六辛日戊戌时断

 六辛日戊戌时断  六辛日生时戊戌,印绶生身坐禄堂;有托福人难靠祖,不通月气是平常。  辛日戊戌时,禄同印堂同居。辛以戌爲禄堂...

评论0 喜欢0 举报 # 三命通会

549

三命通会之论六壬日辛亥时断

 六壬日辛亥时断  六壬日逢辛亥时,印禄相随最是奇;财官不见无冲破,得路青云报尔知。  壬日辛亥时,日禄居时,无克破,有倚托,...

评论0 喜欢0 举报 # 三命通会

438

千里命稿之比劫禄刃篇

 比劫禄刃篇  五行分克我、我克、生我、我生、比和、五项,又有阴阳同性及互异之分,乃其代名词,即所谓七杀。正官、伤官、食神、偏正印、...

评论0 喜欢0 举报 # 千里命稿

544